+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Däckrisksammandrag – Person- och paketgilars däckrisker på 2000-talet

DÄCKEN RISKFAKTOR I VAR TREDJE OLYCKA I VINTERFÖRE

I Finland används ett internationellt sett unikt undersökningssystem för utredning av orsakerna till trafikolyckor och för främjan av trafiksäkerheten. Undersökningskommissionerna för trafikolyckor utreder enligt lag alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång som skett på finska fastlandet.

Föreliggande sammandrag av däckrisker är baserad på Institutets för Olycksinformation olycksfallsstatistik från åren 2000–2017.  På 2000-talet har person- och paketbilar förorsakat sammanlagt 3 649 dödskrockar, av vilka 516 fall haft samband med däcken. I däckolyckorna förolyckades 613 personer och 193 personer invalidiserades svårt.

Däckens betydelse accentueras i vinterväglag

Däcken har bedömts som riskfaktor i var sjunde (14,1 %) dödskrock som förorsakats av en person- eller paketbil. Däckolyckorna har under de senaste åren minskat såväl till antalet som proportionellt. År 2017 skedde 17 däckrelaterade olyckor med dödlig utgång medan det under 2000-talet i genomsnitt skett 29 fall årligen (bilaga 1).

Däckens betydelse accentueras i krävande och snabbt växlande förhållanden. Två tredjedelar (67 %) av de olyckor som haft samband med däcken har skett i snöigt, isigt eller vått väglag. Av de dödskrockar som skett i snöigt eller isigt väglag uppskattas att däcken i hela 33 procent av fallen haft en inverkan på olyckan (bilaga 2).

I Bildäcksförbundets riskanalys har däckriskerna grupperats i tre huvudgrupper. Av de enskilda däckriskerna hänför sig 47 procent till dåliga däck, 31 procent till olämpliga däck och 13 procent till däck med felaktigt lufttryck. Övriga däckriskers andel av samtliga däckrisker utgör cirka 10 procent (bilaga 3).

Förslag till förbättring av däcksäkerheten

Undersökningskommissionerna har under 2000-talet kommit med närmare 500 förbättringsförslag som gäller bland annat upplysning och information, däckövervakning, kraven som ställs på utrustning samt fordons- och däckteknik. Förslagen kommer i fortsättningen att sållas, förädlas och uppföljas allt effektivare.

Under perioden för den obligatoriska användningen av vinterdäck har det skett endast tre dödskrockar orsakade av sommardäck. Däremot har det i den första vinterhalkan i oktober skett hela 16 olycksfall med sommardäck. Den nya vägtrafiklagens inverkan på trafiksäkerheten kommer att utredas grundligt då vinterdäckstvånget kopplas till vädret eller väglaget istället för till kalendern år 2020.

Säkerhetsvision som gemensamt mål

Enligt riskfördelningsmodellen som används i olycksfallsundersökningen är det i olyckorna alltid fråga om flera samtidiga risker som har samband med det mänskliga beteendet, fordonet eller trafikomgivningen. Någon mänsklig faktor finns med, antingen som direkt risk eller som bakomliggande faktor, i 99 procent av dödskrockarna.

Det av statsrådet i december 2016 fattade principbeslutet om förbättring av trafiksäkerheten grundar sig på visionen att ingen ska behöva förolyckas eller svårt invalidiseras i trafiken. Enligt de år 2016 granskade kalkylerna kostar ett i trafiken förlorat liv uppskattningsvis 2,8 miljoner euro för samhället.

Bilagetabeller:
Av person- och paketbilar förorsakade däckrelaterade dödskrockar på 2000-talet
Av person- och paketbilar förorsakade dödskrockar enligt typ av före
Däckrisker som konstaterats hos de förorsakande parterna

 

1.  Av person- och paketbilar försorsakade däckrelaterade dödskrockar på 2000-talet
taul1

2.  Av person-och paketbilar förorsakade dödskrockar enlig typ av före
taul2

3.  Däckrisker som konstaterats hos de förorsakande parterna
taul3

Källa:  Institutets för Olycksinformation olycksfallsregister 2000–2017

Sök