+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
paineet

ARBETARSKYDD

Säkerhetsledarskap

En av Bildäcksförbundets prioriterade angelägenheter är att höja arbetarskyddsnivån i medlemsföretagen. Grundlinjerna och principerna för arbetarskyddsåtgärderna och åtgärdernas organisering hör klart till företagsledningens uppgifter. Säkerhetsnivån på företagen överträffar sällan den nivå som högsta ledningen definierat för arbetarskyddet och arbetarskyddsåtgärderna på arbetsplatsen. Arbetarskyddet utgör en viktig del av såväl arbetstagarnas, förmännens och högsta ledningens uppgifter.

Det är uppenbart att det inom däckbranschen förekommer onödig risktagning och farliga arbetssätt i monteringen av däck. Det är inte enbart fråga om säkerheten i samband med pumpning av tunga däck utan om arbetarskyddet i dess helhet samt om den utveckling som bör ske i sättet att leda företaget och dess personal, särskilt på filialerna.  I personalens attityder finns otvivelaktigt mycket att korrigera.

Arbetsgivaren har en allmän omsorgsplikt. Detta betyder att arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. I detta syfte skall arbetsgivaren beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar. Utgångspunkten är att arbetsgivaren skall fortgående iaktta arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten i arbetssätten. Arbetsgivaren skall också ge akt på de vidtagna åtgärdernas inverkan på säkerheten och hälsan i arbetet. Detta förfaringssätt kallas säkerhetsledarskap.

Arbetsgivaren skall med beaktande av arbetets och verksamhetens art tillräckligt systematiskt reda ut och identifiera de olägenheter och faror som beror på arbetet, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena samt, när de inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det är oerhört viktigt att en utredning och bedömning av farorna i arbetet görs på varje däckfilial. Faromoment som inte har identifierats kan man inte avvärja.

Säkerhetsledarskapet innebär att säkerhetstänkandet kopplas till arbetsgivarens hela affärsverksamhet samt till lednings- och förvaltningsverksamheten. Arbetarskyddet är inte en separat del av affärsverksamheten utan en del av arbetsgivarens hela verksamhet på alla nivåer i företagets organisation.

ARBETARSKYDD – UTBILDNING

Däcksäkerhetskortutbildning

Däcksäkerhetskortet är det första branschspecifika säkerhetskortet i Finland. Målsättningen med däcksäkerhetskursen som föregår beviljande av säkerhetskortet, är att ge baskunskap om arbetarskyddet och om riskerna och ansvarsfrågorna vid däckarbete, få deltagarna att fästa uppmärksamhet vid hur rengasturvallisuuskortti_tdäckpumpning sker på ett tryggt sätt. Ett av de huvudsakliga målen är att förbättra attityden till arbetarskyddet. Utbildningen är öppen för alla.

I utbildningen behandlas dödsolyckor vid däckmontering, förfarande vid olycksfall, arbetarskydd i gummiverkstäderna, trygg hantering av däck, trygg montering av däck på fälg, trygg pumpning av däck samt däckmontering utanför arbetsplatsen. Dessutom ingår i utbildningsprogrammet grupparbete och tentamen. I grupparbetet behandlas den egna arbetsplatsen, riskerna och de största riskerna på den egna arbetsplatsen och metoder för förbättring av arbetarskyddet på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen inleddes 31.5.2006. Under tidsperioden 31.5.2006 – 19.9.2018 har arrangerats 53 utbildningstillfällen, vid vilka 1681 personer har avlagt examen.

1500 däcksäkerhetskortet
Det 1500 däksäkerhetskortet beviljades åt däckmontören Jussi Toivonen från Gummisepät Oy i Uleåborg 15.2.2017. Det tusende däcksäkehetskortet beviljades åt däckmontör Jarno Aalto från Suomen Euromaster Oy i Kouvola 27.9.2012

Utbildningen administreras av Arbetarskyddscentralen. Arbetarskyddscentralen är den instans som beviljar däcksäkerhetskortet till dem som avlagt examen. Kortet gäller i fem år. Arbetarskyddscentralen handhar registreringen av kortinnehavarna. Förnyande av kortet förutsätter godkänd fortbildningskurs.

Däcksäkerhetskortets fortbildning inleddes 3.3.2011. Centrala teman för fortbildningen är ständig förbättring av arbetarskyddet, samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare och förbättrandet av inställningen till arbetarskyddet.

Målsättningen med fortbildningen är att ge grundfärdigheter att utreda och bedöma farorna i arbetet, att öka vetskapen om samarbetets betydelse och att förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna.

I utbildningen behandlas sammandrag från grundkursens grupparbeten, ansvarsfrågor, ständig förbättring av arbetarskyddet, repetition av arbetarskyddet i däckverkstäder, undervisning och handledning för arbetstagarna, bullerfrågor, utredning och bedömning av farorna i arbetet, grunderna i första hjälp och försläckning av eldsvåda. Utredning och bedömning av farorna i arbetet är av avgörande betydelse i hanteringen av arbetarskyddet. Därför valdes utredning och bedömning av farorna i arbetet som centralt tema i fortbildningen. Faromoment som inte har identifierats kan man inte avvärja. Dessutom ingår i fortbildningsprogrammet grupparbetet ”Ska vi ha ett möte” och tentamen. I grupparbetet behandlas på ett enkelt sätt utredning och bedömning av faror i arbete.

Under tidsperioden 3.3.2011 – 20.9.2018 har arrangerats 28 utbildningstillfällen, vid vilka 523 personer har avlagt examen.

Tilläggsinformation om fortbildningen ger Vesa Kotaviita (Arbetarskyddscentralen) 0400 460 669, Paavo Salo (Industri facket) 050 303 9276 och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet) 0400 604 344 .

Sök