skip to Main Content
+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Rengasmääräykset

Auto on varustettava sen rekisteröidyn kokonaismassan ja askeleille kohdistuvien massojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää.

Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria renkaan kulutuspinnan keskialueella noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnasta. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä tai syventää. Kesärenkaiden urasyvyyden turvasuositus sadekelillä ajettaessa on vähintään 4,0 mm. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita kesärenkaiden uusimista ja noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta. Turvasuositus ei siis tarkoita, että kesärengas on elinkaarensa lopussa, jos renkaan urasyvyys alittaa 4,0 mm.

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun aina, kun sää tai keliolosuhteet sitä edellyttää. Talvirenkaat voivat olla nastalliset tai nastattomat ja niiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 3,0 mm. Talvirenkaiden turvasuositus lumisella ja jäisessä kelissä ajettaessa on vähintään 5,0 mm. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita talvirenkaiden uusimista ja noudattaa vaativilla talvikeleillä erityistä varovaisuutta. Turvasuositus ei siis tarkoita, että talvirengas on elinkaarensa lopussa, jos renkaan urasyvyys alittaa 5,0 mm.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Tieliikennelain perustelujen mukaan: ”säällä tai kelillä, jolloin talvirenkaiden käyttöä edellytettäisiin, tarkoitettaisiin tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi. Liikenteenvalvoja määrittelisi yksittäistapauksessa, olisiko olosuhde sellainen, että talvirengasta olisi käytettävä.”

Oikeat renkaat oikeaan aikaan!

Usein kysyttyä talvirenkaiden käytöstä uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan

Milloin pitää käyttää talvirenkaita?

 Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, aina kun sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Talvirenkaat voivat olla nastarenkaat tai nastattomat talvirenkaat, eli kansankielellä/tuttavallisemmin niin sanotut kitkarenkaat. Lain mukaan talvirenkaiden pääurien syvyyden on oltava vähintään 3,0 millimetriä.

Talvirenkaita on käytettävä seuraavissa ajoneuvoissa:

 • henkilöautossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia
 • pakettiautossa
 • erikoisautossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia
 • moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä;
 • Kohdissa 1–4 mainituilla ajoneuvoilla vedettävässä perävaunussa, jonka luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia.

Lisäksi talvirenkaita on käytettävä vetävillä akseleilla:

 • kuorma-autossa
 • linja-autossa
 • kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilö-, paketti- tai erikoisautossa
 • traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa

Näissä ajoneuvoissa vetävillä akseleilla on urasyvyyden oltava vähintään 5mm, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita. Muilla akseleilla, sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä.

Vaatimusta ei sovelleta traktorin ja perävaunun tai hinattavaan laitteen muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään silloin, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus tiellä on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Milloin ja missä saa käyttää nastarenkaita?

Perussääntö on, että nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun:

 • Autossa
 • moottoripyörässä
 • mopossa
 • kolmipyörässä
 • nelipyörässä
 • raskaassa nelipyörässä
 • kevyessä nelipyörässä
 • traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa

Nastarenkaita saa myös käyttää mainittuihin ajoneuvoihin kytketyssä hinattavassa.

Muina aikoina nastarenkaita saa käyttää:

 • hälytysajoneuvossa
 • puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa
 • tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa
 • ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa;
 • kaikissa tässä momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Millaisia nastaerot voivat olla?

Nastarenkaiden nastamäärät eri renkaissa saavat poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten. Poikkeama saa kuitenkin olla tätä suurempi, jos nastojen lukumäärä on jokaisessa renkaassa vähintään 75 prosenttia uuden vastaavan renkaan nastojen lukumäärästä. Poikkeaman raja-arvot ovat ajoneuvokohtaisia, eivät yhdistelmäkohtaisia. Poikkeama saa kuitenkin olla tätä suurempi, jos nastojen lukumäärä on jokaisessa renkaassa vähintään 75 prosenttia uuden vastaavan renkaan nastojen lukumäärästä.

Samalle akselille asennettujen renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset. Eri akseleille voidaan asentaa nastamäärältään erilaisia renkaita.

Henkilö- ja pakettiautojen lisäksi talvirenkaiden käyttövaatimus koskee myös mm. luokittelumassaltaan yli 750 kg perävaunua (O2-luokka), esimerkiksi matkailuvaunuja. Jos vetoautossa on nastarenkaat, tulee tällaisessa perävaunussa olla vähintään talvirenkaat, mutta niiden ei tarvitse olla nastoitetut. Jos taas tällaisessa perävaunussa on nastarenkaat, ei vetoautossa tarvitse olla nastarenkaita, vaan nastaton talvirengas riittää.

Saako kesärenkailla ajaa talvikuukausina?

Mikäli sää- ja keliolosuhteet eivät sitä edellyttäisi, ajoneuvossa voisi periaatteessa käyttää talvikuukausina myös kesärenkaita. Lain mukaan talvirenkaita on kuitenkin käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun aina, kun sää tai keli sitä edellyttävät.

Koska talvella keliolosuhteet vaihtelevat sekä alueittain ja säätila voi muuttua pienelläkin alueella nopeastikin, turvallisin ja myös käytännöllisin vaihtoehto on ajaa aina vuodenaikaan sopivilla renkailla – talvella talvi- ja kesällä kesärenkailla.

Milloin on talviset olosuhteet?

Tieliikennelain perustelujen mukaan: ”säällä tai kelillä, jolloin talvirenkaiden käyttöä edellytettäisiin, tarkoitettaisiin tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi. Liikenteenvalvoja määrittelisi yksittäistapauksessa, olisiko olosuhde sellainen, että talvirengasta olisi käytettävä.”

Kenen on vastuu käyttää ajankohtaan sopivia renkaita?

Vastuu oikeista renkaista kuuluu aina ajoneuvon kuljettajalle. Hän päättää ajoneuvolla liikkeelle lähtiessään, vallitsevatko sillä hetkellä sellaiset olosuhteet, joissa talvirenkaita on käytettävä. Yksittäis- tai onnettomuustapauksessa liikenteenvalvoja määrittelee, ovatko olosuhteet olleet sellaiset, että talvirenkaita olisi pitänyt käyttää.

Esimerkiksi autoa lainattaessa tai vuokratessa on huomattava, että toisin kuin voisi ajatella, vastuu ei ole ajoneuvon omistajan, vaan vastuu oikeista renkaista kuuluu aina nimenomaan kuljettajalle.

Pärjääkö kesärenkailla talviaikaan?

Kesärenkaat on suunniteltu kesäkäyttöön. Kesärenkaiden pintamallit ja kulutuspintasekoitukset eivät toimi turvallisesti talvisissa olosuhteissa ja lämpötiloissa.

Voiko talvirenkaita käyttää kesäkuukausien aikana?

Pohjoisiin oloihin suunnitellut talvirenkaat eivät toimi turvallisesti kesäolosuhteissa, sillä niiden kulutuspintasekoitus ja kulutuspintakuviointi on suunniteltu talven olosuhteisiin ja lämpötiloihin. Siksi kesäolosuhteissa niin nastallisen kuin nastattomankin talvirenkaan ajovakaus ja märkäpito ovat kesärengasta huomattavasti heikommalla tasolla, jolloin myös reagointi ääritilanteissa huomattavasti hitaampaa kuin kesärenkailla. Kesäolosuhteissa talvirenkaat myös kuluvat kesärenkaita nopeammin: riski epänormaaliin kulumaan ja vesiliirtoon on suurempi kuin kesärenkailla.

Autoilija tarvitseekin edelleen hyväkuntoiset kesärenkaat kesäkuukausien ajaksi sekä pohjoismaisiin oloihin tarkoitetut nastattomat- tai nastarenkaat talvikeleihin.

Suosittelemme kaikkiin ajoneuvoihin talvirenkaita, joissa on lumipitomerkki (3PMSF-merkintä). Lumipitomerkki kertoo renkaiden sopivan talviajoon pohjoisissa olosuhteissa.

Talvirenkaat eri ajoneuvoissa

Henkilö-, paketti- ja erikoisautot sekä O2-luokan perävaunut

Tieliikennelain 105 §:n mukaiseksi, luokittelumassaltaan enintään 3500 kg painavan henkilö-, paketti- ja erikoisauton sekä O2-luokan perävaunun talvirenkaaksi katsotaan rengas, joka on:

 1. hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-säännön n:o 117, 109 tai 108 mukaisesti ja merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti lumipitomerkinnällä (3PMSF-symbolilla) (kuva)
 1. ensisijaisesti maastokäyttöön E-säännön n:o 117 tai 109 mukaisesti hyväksytty rengas, joka on merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti PORmerkinnällä (Professional Off Road)
 2. tieliikennelain 106 §:ssä tarkoitettu nastarengas.

Luokittelumassaltaan yli 3500 kg autot sekä linja-autot

 1. Tieliikennelain 105 §:n mukaisen kuorma-auton, linja-auton ja luokittelumassaltaan yli 3500 kg painavan henkilö- tai erikoisauton talvirenkaaksi katsotaan rengas, joka on:
 2. hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-säännön n:o 117 tai 109 mukaisesti
 3. on merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti 3PMSF-symbolilla.
 4. tässä tarkoitetuksi talvirenkaaksi katsotaan myös tieliikennelain 106 §:ssä tarkoitettu nastarengas, sekä ensisijaisesti maastokäyttöön E-säännön n:o 117 tai 109 mukaisesti hyväksytty rengas, joka on merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti POR-merkinnällä (Professional Off Road).

Traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa

Traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, talvirenkaaksi katsotaan talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas, nastarengas tai lumiketjuin varustettu rengas.

Moottoripyörät, mopot, kolmipyörät, nelipyörät, raskaat nelipyörät ja kevyet nelipyörät

Kolmipyörän, nelipyörän, raskaan nelipyörän ja kevyen nelipyörän talvirenkaaksi katsotaan rengas, joka on:

 • hyväksytty vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitetuksi talvirenkaaksi E-säännön n:o 117 tai 108 mukaisesti ja merkitty mainitussa E-säännössä säädetyn mukaisesti 3PMSF-symbolilla taikka joka on tämän määräyksen 2 kohdassa tarkoitettu nastarengas.
 • jos tässä tarkoitettuun ajoneuvoon soveltuvia edellä tarkoitettuja renkaita ei ole yleisesti saatavissa, talvirenkaaksi katsotaan muu talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas taikka nastarengas tai lumiketjuin varustettu rengas.
 • moottoripyörän ja mopon talvirenkaaksi katsotaan talvikäyttöön soveltuva karkeakuvioinen rengas.

Siirtymämääräys

Talvirenkaana voidaan käyttää rengasta, joka on talvikäyttöön soveltuva ja varustettu merkinnällä M+S, M.S, M & S, M-S, MS tai ”Mud and Snow” 30.11.2024 asti.  Ajoneuvoluokan O2 perävaunun talvirenkaana voidaan käyttää tällaista rengasta 30.11. 2029 asti.

Back To Top
Search