+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi
170

BYT TILL VINTERDÄCK ENLIGT VÄDERLEKSPROGNOSEN

VINTERDÄCKSTVÅNG ENLIGT VÄGLAG ÅR 2020

Det lönar sig att byta till vinterdäck enligt prognoserna för föret och inte enligt kalendern. Detta har beaktats också i den nya vägtrafiklagen, enligt vilken vinterdäckstvånget år 2020 kommer att bli beroende av föret. De nya däckreglerna kräver omfattande upplys-ningskampanjer, övervakning och uppföljning för att de farhågor, som bland aktörerna inom däckbranschen förekommer beträffande risken att trafiksäkerheten äventyras, inte skall besannas till följd av reformen.  

Tillsvidare iakttas det till kalendern bundna vinterdäckstvånget enligt användningsförordningen för fordon, vilket är från början av december till slutet av februari. Dubbdäck får användas från och med 1.11., och även vid andra tidpunkter ifall föret så kräver. För användningen av dubbfria vinterdäck gäller inga restriktioner, vilket innebär att de kan användas redan före den egentliga säsongtoppen.

Polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen påminner bilisterna om hur viktigt det är att i höstens varierande körförhållanden fästa uppmärksamhet vid såväl körhastigheten som valet av däck. ”I den nya vägtrafiklagen betonas bilistens eget ansvar även i däckfrågor. Enligt lagen som träder i kraft i juni 2020 skall vinterdäck användas under perioden november-mars ifall väd-ret eller väglaget det förutsätter”, konstaterar Ihalainen.

Känn dina däck och körförhållandena
I reformen av vinterdäckstvånget ser ordföranden för däckbranschens tekniska forum Juha Mustakangas såväl hotbilder som möjligheter. ”Största delen av bilisterna beter sig säkert an-svarsfullt även i fortsättningen, men andelen riskförare som kör med sommardäck på vintern kan växa. Å andra sidan kan bilisterna bättre än tidigare inse vikten av att reflektera över väg-förhållandena och sina däcks prestanda och köra därefter.”

Enligt Mustakangas har vinterväglag definierats i vägtrafiklagens motiveringar men i samband med lagens verkställighet bör utförligare information delges alla parter. Med vinterväglag avses ”vägförhållanden då man inom ett områdes vägnät, med beaktande av även mindre vägar, be-höver använda vinterdäck på grund av att det är eller kan bli halt.”

Regelbunden uppföljning i Sverige
Vinterdäckstvång enligt väglaget har varit i kraft i Sverige redan från början av 2000-talet. Där har man under perioden december-mars krävt användning av vinterdäck i vinterväglag. Användning-en av dubbdäck är tillåten 1.10. – 15.4. samt vid annan tidpunkt när väglaget så kräver. I Sverige har Trafikverket i samarbete med däckbranschens aktörer årligen följt upp användningsfrekven-sen av olika däcktyper.

Enligt uppföljningsundersökningarna har svenskarna exemplariskt iakttagit det till väglaget bundna vinterdäckstvånget. Under de senaste åren har vinterdäckens andel i vintertrafiken varit över 99 procent, i mellersta och norra Sverige rentav hundraprocentig. I början av år 2018 var friktions-däckens andel av vinterdäcken i Sverige 39 procent. Av de friktionsdäck som påträffades var an-delen för mellaneuropeiska vinterförhållanden avsedda däck hela 22 procent.
kuva1 1018sve
De nya vinterdäcksreglerna är i det avseendet klarare än de nuvarande genom att man inte i fort-sättningen behöver minnas de olika användningstiderna för vinterdäck och dubbdäck.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande Juha Mustakangas, däckbranschens tekniska forum, tel. 010 401 7758
www.autonrengasliitto.fi

Däckbranschens tekniska forum är en expertgrupp inom bildäcksbranschen med uppgift att i centrala frågor dra riktlinjerna för däckbranschens gemensamma information. Gruppen representeras av Bildäcks-förbundet r.f., Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj och Oy Suomen Michelin Ab. Som ordförande fungerar Juha Mustakangas represen-terande Bildäcksförbundet.

Sök