Yrkesexamen inom däckbranchen

Yrkesexamen inom däckbranschen avläggs alltid som en fristående examen, där man visar den yrkesskicklighet som krävs av en däckspecialist. Vid en fristående examen kan yrkeskompetensen erkännas oberoende av om kunnandet har förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Yrkesexamen inom däckbranschen avläggs genom att främst i praktiska arbetsuppgifter inom däckbranschen påvisa den yrkesskicklighet som förutsätts i examensgrunderna.

Utbildningsstyrelsen tillsätter examenskommissionerna vilka ansvarar för att ordna fristående examina i samarbete med examensanordnarna. I examenskommissionerna ingår representanter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare. Examenskommissionerna utvecklar och övervakar fristående examina, kontrollerar kvaliteten på examensarrangemangen och utfärdar examensbetyg. Yrkesexamen inom däckbranschen hör till examenskommissionen för bilverkstäderna.

Bedömningen av examensprestationen baserar sig på de krav på yrkesskicklighet och de bedömningskriterier som definierats i examensgrunderna. Vid bedömningen av yrkesskickligheten skall examinanden visa att hans yrkeskunnande motsvarar de krav på yrkesskicklighet som examensgrunderna ställer. Bedömarna skall mångsidigt använda sig av olika i första hand kvalitativa bedömningsmetoder, t.ex. observationer, intervjuer, frågor samt grupp- och självvärdering. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspecifika särdrag i enlighet med examensgrunderna.

I bedömningen deltar representanter för arbetsgivarna, arbetstagarna och undervisningssektorn. Examinanden bedömer också själv sitt eget kunnande. Varje examensdel skall bedömas skilt för sig. När examinanden avlagt en examensdel för man ett utvärderingssamtal, där examinanden och bedömarna deltar. Bedömarna föreslår för examenskommissionen godkännande eller förkastande av prestationen. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskommissionen.

Den som avlägger en fristående examen deltar ändå ofta i en förberedande utbildning, för att skaffa sig nödvändig yrkesskicklighet. Examinander som redan har tillräcklig yrkesskicklighet kan avlägga en fristående examen eller en del av examen utan att deltaga i den förberedande utbildningen. Den som deltar i utbildningen skall som en del av utbildningen beredas möjlighet att avlägga fristående examen. Utbildningsanordnaren besluter om innehållet i och anordnandet av den förberedande utbildningen i enlighet med examensgrunderna.

Yrkesexamen inom däckbranschen består av en obligatorisk och av sex valfria examensdelar.

(http://www.oph.fi/download/147497_yrkesexamen_inom_dackbranschen_2012.pdf)

För att erhålla examensbetyg krävs avläggande av den obligatoriska examensdelen och av två valfria examensdelar.

Obligatorisk examensdel

  • Däckarbeten på person- och paketbilar

Valfria examensdelar, av vilka man väljer två

  • Däckarbeten på lastbilar, bussar, arbetsmaskiner och industrimaskiner
  •  Fordonsunderhåll i ett däckföretag
  • Teknisk försäljning vid däckarbete
  • Regummering av däck
  • Lagertjänster inom däckbranschen
  • Däck- och underhållsarbetenmotorcyklar

 

Som valfri del kan också väljas en examensdel från någon av följande yrkesexamina: yrkesexamen för personbilsmekaniker, yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker, yrkesexamen för småmaskinsinstallatör och specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen.