020 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

RENGASALAN AMMATILLINEN KOULUTUS

Autonrengasliitto on viime vuosina panostanut merkittävästi ammattikoulutuksen kehittämiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan rengastoimialalla monipuolista ammattitaitoa ja vahvaa osaamista sekä osaamisen jatkuvaa uudistamista. Panostus ammatilliseen koulutukseen on ollut täysin välttämätöntä, koska rengasasennuksen vaativuustaso on viime vuosina noussut olennaisesti. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että toimiala saa jatkossakin laadukasta ja osaavaa työvoimaa ja että ammattitaitoa voidaan kehittää rengastyön osaamistarpeita vastaaviksi.

Autoalan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin on sisällytetty 15 osaamispisteen (aiemmin10 opintoviikkoa) mittaiset tutkinnon osat rengastyöstä, sekä rengas- ja vannemyynnistä.

Rengasalan ammattitutkinto on looginen ja määrätietoinen jatko ammattiosaamisen kehittämispanostukselle. Rengasalan tutkinnon osat sisältävät ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.10.2012. Samalla uudistettiin myös autotekniikan osaamisalan pakollisten tutkinnon osien rengastöitä koskevat osaamissisällöt.

Suomen koulutusjärjestelmä (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot).

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto on toisen asteen koulutusta. Autoalan perustutkinto on uudistettu 5.11.2014 ja tutkinnon osien laajuudet määritellään uudessa tutkintorakenteessa osaamispisteinä (osp). Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (aiemmin 120 opintoviikkoa / 3 vuotta). Tutkintoon sisältyvän työssäoppimisen (työpaikoilla opiskeltavat sisällöt) laajuutta ei ole erikseen määritelty, mutta yleensä sitä on tutkinnossa vähintään 6 kuukautta. Ammatillinen perustutkinto suoritetaan pääasiassa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon perusteiden mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.

Perustutkinnon voi myös suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Ammattitaitovaatimukset ovat suorittamistavasta riippumatta samat.

Autoalan perustutkinto 2014:
http://www.oph.fi/download/162450_autoalan_pt_0108

Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa:

 • Autotekniikan osaamisala (tutkintonimike: ajoneuvoasentaja)
 • Automyynnin osaamisala (tutkintonimike: automyyjä)
 • Varaosamyynnin osaamisala (tutkintonimike: varaosamyyjä)
 • Autokorinkorjauksen osaamisala (tutkintonimike: autokorinkorjaaja)
 • Automaalauksen osaamisala (tutkintonimike: automaalari)
 • Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)

Näihin kaikkiin osaamisaloihin voidaan valinnaisena tutkinnon osina sisällyttää rengasalan opintoja:

 • Rengastyöt, 15 osaamispistettä (aiemmin 10 opintoviikkoa, vallinnaiset tutkinnon osat 2.7.2).
 • Rengas- ja vannemyynti, 15 osaamispistettä (vallinnaiset tutkinnon osat 2.7.20).

Rengasalan ammattitutkinto

Rengasalan ammattitutkinto on näyttötutkinto ja siinä osoitetaan autonrengasalan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito. Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Rengasalan ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tehtävätilanteissa.

Opetushallitus asettaa jokaiselle näyttötutkinnolle tutkintotoimikunnan, jossa on edustettuina alan työnantajat, työntekijät, opettajat ja tarvittaessa itsenäiset ammatinharjoittajat. Tutkintotoimikunnat kehittävät ja valvovat näyttötutkintotoimintaa, varmistavat tutkintojen tasalaatuisuuden ja antavat tutkintotodistukset. Rengasalan ammattitutkinto kuuluu autokorjaamoalan tutkintotoimikuntaan.
Rengasalan ammattityöntekijän ammattitaidon arviointi perustuu rengasalan ammattitutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia.

Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opetusalan edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa rengasalan ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä rengasalan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti.

Rengasalan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kuudesta valinnaisesta tutkinnon osasta. (http://www.oph.fi/download/144140_Rengasalan_at2012_lr.pdf)

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Rengasalan ammattitutkinnon pakollinen osa on
–    Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan kaksi, ovat

 • Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt
 • Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä
 • Tekninen myynti rengastyössä
 • Renkaan pinnoitus
 • Rengasalan varastopalvelut
 • Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt

Valinnaisena voi valita myös yhden tutkinnon osan henkilöautomekaanikon ammattitutkinnosta, raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnosta, pienkonemekaanikon ammattitutkinnosta tai autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnosta.

Haku