Säkerhetsledarskap

En av Bildäcksförbundets prioriterade angelägenheter är att höja arbetarskyddsnivån i medlemsföretagen. Grundlinjerna och principerna för arbetarskyddsåtgärderna och åtgärdernas organisering hör klart till företagsledningens uppgifter. Säkerhetsnivån på företagen överträffar sällan den nivå som högsta ledningen definierat för arbetarskyddet och arbetarskyddsåtgärderna på arbetsplatsen. Arbetarskyddet utgör en viktig del av såväl arbetstagarnas, förmännens och högsta ledningens uppgifter.

Det är uppenbart att det inom däckbranschen förekommer onödig risktagning och farliga arbetssätt i monteringen av däck. Det är inte enbart fråga om säkerheten i samband med pumpning av tunga däck utan om arbetarskyddet i dess helhet samt om den utveckling som bör ske i sättet att leda företaget och dess personal, särskilt på filialerna.  I personalens attityder finns otvivelaktigt mycket att korrigera.

Arbetsgivaren har en allmän omsorgsplikt. Detta betyder att arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. I detta syfte skall arbetsgivaren beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar. Utgångspunkten är att arbetsgivaren skall fortgående iaktta arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten i arbetssätten. Arbetsgivaren skall också ge akt på de vidtagna åtgärdernas inverkan på säkerheten och hälsan i arbetet. Detta förfaringssätt kallas säkerhetsledarskap.

Arbetsgivaren skall med beaktande av arbetets och verksamhetens art tillräckligt systematiskt reda ut och identifiera de olägenheter och faror som beror på arbetet, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena samt, när de inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det är oerhört viktigt att en utredning och bedömning av farorna i arbetet görs på varje däckfilial. Faromoment som inte har identifierats kan man inte avvärja.  

Säkerhetsledarskapet innebär att säkerhetstänkandet kopplas till arbetsgivarens hela affärsverksamhet samt till lednings- och förvaltningsverksamheten. Arbetarskyddet är inte en separat del av affärsverksamheten utan en del av arbetsgivarens hela verksamhet på alla nivåer i företagets organisation.